Du är här

Share page with AddThis

Ditt drömlag för Nordiska förhållanden

Utveckla golfen
23.05.2019

Här i norr får gräset för lite ljus på vintern, delar av hösten och våren. På sommaren kan ljuset bli så intensivt att det skadar gräset. Båda gör att gräset utsätts för skador och sjukdomar. Vad kan vi göra för att hjälpa gräset med dom svåra, nordiska ljusförhållanden?

Dagens banskötare går en ljus framtid till mötes. Tilläggsbelysning är det senaste inom gräsvård och resultaten imponerar med säsongslånga förbättringar av gräsets kvalitet. 

Men för att få maximal effekt av ljuset, oavsett om källan är en avancerad belysningsanläggning eller vår kära gamla sol, måste man känna till hur ljus fungerar och hur plantorna utnyttjar ljus, säger Syngentas tekniska chef Glenn Kirby.

Nya tester genomförda av Syngenta i samarbete med STRI ger viktig information om hur skugga påverkar sportgräs. Dessa rön –i kombination med kunskapen om att gräs kan ta skada av för mycket ljus –kan nu användas för att ta fram ett optimalt växtskydd.

I takt med att vi fått fler och bättre verktyg för att hantera ljusförhållanden blir det allt viktigare att mäta och registrera ljusinstrålningen. En ljusmätare som kan mäta ljus inom våglängdsområdet 400-700nm, vilket kallas PAR (Photosynthetically Active Radiation) bör finnas i varje greenkeepers verktygslåda.

Om du inte vet hur mycket ljus du har på dina olika gräsytor, kan du omöjligt veta hur mycket ljus du behöver lägga till. 

Studier visar att gräsplantans fotosyntes och förmåga att omvandla ljus till kolhydrater planar ut efter att ljusinstrålningen når en nivå på cirka 600-700 mikromol per sekund och kvadratmeter.

Faktum är att siffran 600-700 mikromol gäller för friskt gräs som växer optimalt. Om ljusinstrålningen är högre än 600 mikromol händer i bästa fall inget annat än att ljuset förblir outnyttjat, men om gräset är utsatt för stress på grund av kompakterad jord, torka eller brist på näring kan för mycket ljus orsaka stora skador.

Med andra ord kan tilläggsbelysning ge gynnsamma effekter om ljusinstrålningen är låg, men man ska inte överdriva och utsätta gräset för alltför mycket ljus. 

På idrottsarenor och i skuggan av träd kan den ljusinstrålning som når gräset vara hela 85 % lägre än på öppna ytor. Men även spräckliga skuggor kan minska ljusmängden en hel del (ca 40 %).

Mätningar av ljuset under den mörka delen av året har gett oss nya insikter om hur gräs bör skötas i Storbritannien.

Studier av dagsljusets variationer visar det kan uppstå allvarliga brister i tillgodoseendet av gräsets behov av ljusinstrålning om gräset inte kan utnyttja det starka solljuset mitt på dagen. Bristen kan uppstå även om den totala mängden ljus under dagen ligger innanför önskade värden (Fig 1).

Diagrammet visar ljusinstrålningen i södra England under en solig dag i februari och värdena, som närmar sig 23 DLI (daglig total ljusmängd), tycks vara helt okej. Men om man bortser från tidpunkter då ljusstyrkan överstiger 600 mikromol men inte utnyttjas, visar det sig att den totala mängden ljus som plantorna faktiskt kan utnyttja under dagen blir betydligt mindre, lägre än 20. I områden som delvis ligger i skugga och kanske bara mottar 40 % av ljuset hamnar den totala ljusmängden för dagen på cirka 10, vilket är absolut minimum för att rajgräs ska kunna växa.

I Skottland samma dag (nedan) var den totala ljusmängden 9, vilket är alldeles för lite, oavsett grässort. 

Exemplet visar värdet av att komplettera solljuset med artificiellt ljus under perioder på dagen när ljusstyrkan understiger 600 mikromol – dvs. före kl. 10 på förmiddagen och efter kl. 16 på eftermiddagen.

Det är tveksamt om det finns något behov av att använda extrabelysning när det råder tillräckligt med naturligt ljus, men det kan finnas tillfällen då det är lämpligt, till exempel om tjocka molntäcken hindrar ljuset från att nå marken eller om vissa gräsytor befinner sig i ständig skugga.

Ett ytterligare område att undersöka är hur behandlingen av olika grässorter kan optimeras för olika ljusförhållanden. 

Forskning vid Arkansas University tyder på att rajgräs behöver en daglig total ljusmängd (DLI) på ca 23 för att bibehålla en optimal kvalitet. DLI är ett mått på antalet fotoner av PAR-ljus som träffar en yta under 24 timmar.

Forskning genomförd i Storbritannien visar att rajgräset kan överleva vid ett DLI-värde på 10, vilket är mycket lågt. Men i sådana dåliga ljusförhållanden kan gräset få svårt att återhämta sig efter stress eller om det utsätts för normalt slitage.

De ”skuggningstester” som genomförts av STRI under det senaste året visar tydligt att gräs som behandlas med Primo Maxx II blir friskare och utnyttjar det tillgängliga ljuset bättre, även i områden med dåliga ljusförhållanden.

Därav kan man dra slutsatsen att gräsytor som ofta får för lite ljus klarar stress bättre om det behandlas regelbundet.

Det här STRI-projektet (läs mer nedan) tyder på att den kritiska DLI-gränsen för fleråriga rajgräs som behandlas med Primo Maxx II skulle kunna vara så låg som 10–15. ”När ljusmängden är låg dag efter dag, vilket kan göra stor skillnad, i synnerhet om det inte finns någon tilläggsbelysning att tillgå. Detta är ett område som kräver ytterligare studier, särskilt med tanke på att vi nu kan behandla gräset så att det klarar sådana situationer bättre.”  

Resultaten från dessa tester tyder på att det finns tydliga fördelar med att fortsätta behandla gräs som får för lite ljus med Primo Maxx II under vintern, men med lägre dosering och längre appliceringsintervall.

Primo Max II har dessutom en tillväxtreglerande effekt som hindrar att gräset skjuter i höjden i jakt på mer ljus och istället blir tätare. Dessa kortare blad innehåller dessutom mer klorofyll, vilket ökar effektiviteten hos fotosyntesen från det tillgängliga ljuset.   

Under sommaren, när ljusnivåerna vida överstiger plantans behov, kan det vara lämpligt att använda pigmentet Ryder som skyddar mot skadlig UV-strålning – särskilt om gräset är utsatt för andra stressfaktorer som förstärker de negativa effekterna av det starka solljuset.  

Ljus är bara en av flera faktorer som påverkar gräsets kvalitet och tillväxt. Om du vill utnyttja ljuset på bästa sätt är det därför viktigt att du minimerar stressfaktorerna och ger gräset bästa möjliga förutsättningar att växa. 

Tom Young, teknisk chef på STRI, har skapat ett diagram över fleråriga rajgräs som inledningsvis behandlades med Primo Maxx II i olika intervall under sex veckor. Därefter (i början av september 2018) placerades en solskärm över hela ytan som blockerade ca 40 % av ljuset. I början av oktober ersattes skärmen med en tätare skärm som blockerade ca 80 % av ljuset.

Den ökade skuggningen i kombination med den minskade ljusintensiteten och de allt kortare dagarna i oktober resulterade i att den dagliga totala ljusmängden understeg minimikravet för årliga rajgräs: 10 mol per kvadratmeter per dag. Provytor i undersökningen som belysts med högtrycksnatriumlampa klarade sig bättre.

Kvaliteten på de provytor som inte fick extra belysning försämrades kraftigt i slutet av oktober/början av november. Efter 2-3 veckor i dåligt ljus försämrades gräsets hälsa drastiskt.

På ytor som fick extra belysning (högre DLI) och som behandlats med Primo Maxx II var gräset betydligt friskare och hade en betydligt högre kvalitet.