Banner Maxx - Fungicider | GreenCast

Du är här

Share page with AddThis

Banner Maxx

senast uppdaterad:
30.05.2018

Fungicider

Authorisation Number: 
PPE4056155
Förpackningsstorlek: 
3 litres
Aktiv substans: 
Formulering: 
EC Emulsifiable Concentrate
Verkningssätt: 
Systematic

Banner Maxx är ett snabbrörligt och systemiskt bladsvampmedel med ett brett spektrum erbjuder en mycket effektiv kontroll av ett antal grässjukdomar, bland annat Sclerotinia homoeocarpa, antraknos (Colletotrichum graminicola), lackskorv (Rhizoctonia solani) och snömögel (Microdochium nivale) på alla hanterade rekreationsområden med gräs.

Banner Maxx är ett snabbrörligt och systemiskt bladsvampmedel

Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.

Legal warning

Re-entry Period

  • 14 days

Hazard Statements

  • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Precautionary Statements

  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P201 Inhämta särskilda instruktioner före användningP391 Samla upp spill.P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Personal Protective Equipment

  • .P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Other Restriction of Use

Undvik inandning av sprutdimma.Tvätta noga all skyddsklädsel efter användandet, särskilt handskarnas insida.Vid stänk på huden eller i ögonen - tvätta omedelbart.Tvätta händer och exponerad hud före intag av mat/dryck samt efter slutfört arbete.

Tank mixing

link to art of application www.wales tank mixing sequence

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Fyll sprutbehållaren till hälften med erforderlig volym rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt den erforderliga mängden Banner Maxx® till sprutbehållaren. Rör om blandningen ordentligt före användning och fortsätt röra om under sprutning

Vattenmängd

400 - 1000 litres water/ha

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 time

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Spruta strax.

Tank mix stability

Stabil

  • Telefonnummer för nödsituationer
    Nödtelefon Alarm 112
    Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)