Du är här

Share page with AddThis

Headway

senast uppdaterad:
03.09.2018

Fungicider

Authorisation Number: 
PPE 4056157
Förpackningsstorlek: 
3 litres
Aktiv substans: 
Formulering: 
EC Emulsifiable Concentrate
Verkningssätt: 
Systematic

Headway är en effektiv systemisk fungicid som används för bekämpning av fläckar av snömögel (Microdochium nivale), Take-All (Gaeumannomyces graminis), Sclerotinia homoeocarpa och bladfläcksjuka (Drechslera spp.), samt för måttlig kontroll av antraknos (Colletotrichum graminicola) på förvaltade rekreationsområden med gräs, och andra gräsmarker.

Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.

Legal warning

Re-entry Period

  • 14 days

Hazard Statements

  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Precautionary Statements

  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.P391 Samla upp spill.P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Personal Protective Equipment

  • Wear suitable protective glovesWear eye protection/face protection

Other Restriction of Use

Undvik inandning av sprutdimma.Tvätta noga all skyddsklädsel efter användandet, särskilt handskarnas insida.Vid stänk på huden eller i ögonen - tvätta omedelbart.Tvätta händer och exponerad hud före intag av mat/dryck samt efter slutfört arbete.

Tank mixing

link to art of application www.wales tank mixing sequence

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Fyll sprutbehållaren till hälften med erforderlig volym rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt den erforderliga mängden Headway® till sprutbehållaren. Rör om blandningen ordentligt före användning och fortsätt röra om under sprutning

Vattenmängd

250-1000 litres water/ha

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 hour

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Spray immediately.

Tank mix stability

Stable

  • Telefonnummer för nödsituationerNödtelefon Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)