Primo Maxx - Tillväxtreglerande | GreenCast

Du är här

Share page with AddThis

Primo Maxx

senast uppdaterad:
16.11.2016

Tillväxtreglerande

Authorisation Number: 
PPE 4057170
Förpackningsstorlek: 
5 och 10 liter
Aktiv substans: 
Formulering: 
SC Soluble concentrate

Primo Maxx är ett effektivt vekstreglerande verktyg som maximerar gräskvalitet, reduserar stress och optimerar kvalitet.

Golf Greens

Gräs av fairwaytyp

Idrottsplats / bollplan

Legal warning

Hazard Statements

  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Precautionary Statements

  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.P273 Undvik utsläpp till miljön. P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Personal Protective Equipment

  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Other Restriction of Use

Var noga med att inte spridning sker till önskade icke-målväxter som växer i eller intill gräsområdet som ska behandlas, då dessa kan skadas av Primo Maxx®-besprutningen.

Tank mixing

link to art of application www.wales tank mixing sequence

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Tillsätt hälften av det erforderliga vattnet i sprutan. Tillsätt erforderlig mängd Primo Maxx® och därefter resten av vattnet, och starta omrörningen. Skölj noga all besprutningsutrustning omedelbart efter användning. Utspädd produkt måste förbrukas samma dag

Vattenmängd

300 – 1000 litres water per hectare

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 hour

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Immediate use.

Tank mix stability

Stable

  • Telefonnummer för nödsituationerNödtelefon Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)