Heritage - Fungicider | GreenCast

Du är här

Share page with AddThis

Heritage

senast uppdaterad:
13.01.2020

Fungicider

Authorisation Number: 
PPE 4093544
Förpackningsstorlek: 
12 x 0.5kg
Aktiv substans: 
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat

Systemisk

Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Legal warning

Hazard Statements

  • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Precautionary Statements

  • P391 Samla upp spill P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare

Other Restriction of Use

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

  • Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)