Ryder - Pigment | GreenCast

Du är här

Share page with AddThis

Ryder

senast uppdaterad:
05.11.2018

Pigment

Förpackningsstorlek: 
1 Litre
Aktiv substans: 

RYDER® är ett högkoncentrerat och stabilt grönt pigment för golfgräs som förbättrar gräsets utseende och skyddar det mot UV-strålning och starkt solljus.

Legal warning

Hazard Statements

  • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion
  • H318: Orsakar allvarliga ögonskador

Precautionary Statements

  • P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur +P338+P310 eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning