Primo Maxx II - Tillväxtreglerande | GreenCast

Du är här

Share page with AddThis

Primo Maxx II

senast uppdaterad:
05.11.2018

Tillväxtreglerande

Authorisation Number: 
PPE 4094518
Förpackningsstorlek: 
5L och 10L
Aktiv substans: 
Formulering: 
SC Soluble concentrate

Primo Maxx II är ett effektivt vekstreglerande verktyg som maximerar gräskvalitet, reduserar stress och optimerar kvalitet.

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar.

Legal warning

Precautionary Statements

  • P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar +P312 andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P501 Innehållet och behållaren ska lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Personal Protective Equipment

  • P280 Använd skyddshandskar.

Other Restriction of Use

Var noga med att inte spridning sker till önskade icke-målväxter som växer i eller intill gräsområdet som ska behandlas, då dessa kan skadas av Primo Maxx II ®-besprutningen.

Tank mixing

link to art of application www.wales tank mixing sequence

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Tillsätt hälften av det erforderliga vattnet i sprutan. Tillsätt erforderlig mängd Primo Maxx II® och därefter resten av vattnet, och starta omrörningen. Skölj noga all besprutningsutrustning omedelbart efter användning. Utspädd produkt måste förbrukas samma dag

Vattenmängd

300 – 1000 litres water per hectare

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 hour

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Immediate use.

Tank mix stability

Stable

  • Telefonnummer för nödsituationer
    Nödtelefon Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)