Qualibra - Vätmedel | GreenCast

Du är här

Share page with AddThis

Qualibra

senast uppdaterad:
16.11.2016

Vätmedel

Authorisation Number: 
PPE 4010435
Förpackningsstorlek: 
10 liter och 200 liter
Aktiv substans: 
Formulering: 
Wetting agent
Verkningssätt: 
Penetrant och Polymer

Djupare tänkande Qualibra är ett spännande nytt koncept inom vätmedel teknik. Med Qualibra, rör vattnet sig snabbt bort från ytan, och sedan hålls jämnare och djupare i rotzonen, för bättre nyttjande.

Vätmedel för användning på golfbaneytor och idrottsanläggningar.

Vätmedel för användning på gräsbevuxna rekreationsområden.

Legal warning

Hazard Statements

  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Precautionary Statements

  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten..

Personal Protective Equipment

  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder

Tank mixing

link to art of application www.wales tank mixing sequence

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Fyll spruttanken till hälften med rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt erforderlig kvantitet Qualibra® i spruttanken. Fullfölj fyllningen till erforderlig mängd och fortsätt att röra om under hela sprutningen.Lämna inte sprutvätskan i sprutan under längre perioder (såsom under måltidspauser eller över natten). Preparera endast den mängd sprutmedel som behövs för stunden

Vattenmängd

400 - 1000l/ha

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 hour

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Immediate use.

Tank mix stability

Stable

  • Telefonnummer för nödsituationerNödtelefon Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)