Medallion - Fungicider | GreenCast

Du är här

Share page with AddThis

Medallion

senast uppdaterad:
16.11.2016

Fungicider

Authorisation Number: 
PPE 4056720
Förpackningsstorlek: 
3 liter
Aktiv substans: 
Formulering: 
SC Suspension concentrate
Verkningssätt: 
Protectant, Contact+

Medallion TL Contact+ är ett bladsvampmedel med ett brett spektrum, samt skyddande och kontaktverkande egenskaper för kontroll av snömögel (Microdochium nivale), användbara nivåer av kontroll av bladfläcksjuka (Drechslera spp.) och reducering av antraknos (Colletotrichum graminicola) på förvaltade rekreationsområden med gräs samt andra gräsområden

Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.

Legal warning

Re-entry Period

  • 14 days

Hazard Statements

  • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Precautionary Statements

  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.P391 Samla upp spill.P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Personal Protective Equipment

  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Other Restriction of Use

Undvik inandning av sprutdimma.Tvätta noga all skyddsklädsel efter användandet, särskilt handskarnas insida.Vid stänk på huden eller i ögonen - tvätta omedelbart.Tvätta händer och exponerad hud före intag av mat/dryck samt efter slutfört arbete.

Tank mixing

link to art of application www.wales tank mixing sequence

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Fyll sprutbehållaren till hälften med erforderlig volym rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt den erforderliga mängden Medallion® TL till sprutbehållaren. Rör om blandningen ordentligt före användning och fortsätt röra om under sprutning

Vattenmängd

125 - 500l/ha

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 hour

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Make up only the amount of spray required for immediate use.

Tank mix stability

Stable

  • Telefonnummer för nödsituationerNödtelefon Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)